50 jaar Lions Club Diest

Lions Club Diest vierde haar lustrum op 11 september 2015 (11/09/1965 – 11/09/2015)

Lionsclubs zijn er wereldwijd en samen vormen zij trouwens de grootste NGO ter wereld, met een statuut bij de Verenigde Naties.

Het Lionisme vindt zijn oorsprong in de USA, kort na WO I onder impuls van Melvin Jones. Gezien de grote mobiliteit waarmee Amerikanen leven was er behoefte aan een netwerk van clubs over heel de US, zodat iemand die verhuisde moeiteloos een club vond van gelijkgestemden, wat ook familiale integratie bevorderde. Toen al was de cement voor ledenbinding, vriendschap en dienstbetoon : ‘We Serve!

Na de tweede wereldoorlog waaide de Amerikaanse invloed (Europa’s bevrijders) sterk uit en werden er ook service-clubs zoals o.a. Rotary en Lions gesticht, zo ook in België. In zowat zes decennia zijn er dan ook al meer dan 280 clubs tot stand gekomen, waaronder Lions Club Diest.
Lions Club Diest kwam tot stand op initiatief van wijlen August De Ceunynck en wijlen Georges Bruyninckx. Zij beoogden bij aanvaarding van stichtende leden professionele diversiteit én ideologisch pluralisme, waarmee ze de basis vormden voor een club die thans al vijf decennia bloeit, werkt en dienstbaar is in een vriendschappelijke, amusante club-spirit. 

Het was wel wijlen stichter-voorzitter Omer Saels die op een plechtigheid in de Hallezaal op 11 september 1965 het ‘Charter’ – dat Lions Club Diest erkende – uit handen van de nationale Lionsgouverneur, namens de Amerikaanse hoofdzetel Oak Brook, mocht ontvangen.

Sindsdien kende Lions Club Diest een rijke geschiedenis met tal van clubactiviteiten, maar zeker ook door de verwezenlijking van lokale projecten waar personen met een mentale beperking een degelijke opvang kunnen bekomen. Tot de specifieke activiteiten van onze club behoren diner- en werkvergaderingen, BBQ-s, uitstappen, een heuse jaarlijkse cantus en bezoeken aan interessante evenementen, dat alles in vriendschappelijke gemoedelijkheid. Beoogt elke vrijetijdvereniging dat niet?

Zoals bij alle service-clubs worden nieuwe leden door vrienden voorgesteld. Er wordt rekening gehouden om leden te aanvaarden met de maatschappelijke betekenis van het lid, maar zeker met oog voor professionele en ideologische diversiteit binnen het geheel van de club. Zo vindt je bij de 38 leden (aantal september 2015) van onze club handelaars, nijveraars, vrije beroepen maar ook leraren, ambtenaren, kaderleden en officieren.

In de loop van 50 jaren waren niet minder dan 33 Lions al eens voorzitter. De gemiddelde leeftijd van de huidige club is 57 jaar.

Leden van de club betalen enkel een lidgeld voor de kosten van de eigenlijke clubwerking maar storten zelf geen geld voor de sociale projecten. De fondsen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de humanitaire projecten en andere (ad hoc) worden uitsluitend gefinancierd door de opbrengst van onze ‘acties’, dus door de talloze burgers die onze werken willen steunen.

Lions Club Diest won zelfs meerdere keren vanwege Lions Belgium de prijs van het ‘Nationaal Werk’, een grote geldsom om te besteden aan de projecten. Ook ontvingen meerdere leden de ‘Melvin Jones’ award, de belangrijkste erkenning van Oak Brook voor individuele inzet binnen de club.

Een ‘wijncomité‘ binnen de club selecteert jaarlijks een aantal wijnen die daarna aan vrienden en relaties worden verkocht. Het gaat om vele flessen maar eenieder die deze wijn drinkt beleeft er dubbel plezier aan: de smaak van het edele vocht, gepaard aan de gedachte dat de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan de projecten voor personen met een mentale beperking.

De ‘kledingactie‘ is in de streek breed bekend: in gans onze regio staan er kledingcontainers waar mensen hun niet meer gedragen kledij kunnen deponeren. Jaarlijks in april is er ook een regionale kledinginzameling waar tonnen afgedragen kledij worden opgehaald. Deze kleding wordt verkocht per kilo en eens te meer gaat de opbrengst ervan naar onze ‘goede werken’.
Dan is er ook nog een ‘sympathisanten-actie‘ waar per brief uitgelegd wordt waarmee de club op menslievend vlak bezig is. Er komt hierop enorm veel positieve respons. Een fiscaal attest kan hiervoor gegeven worden.

Dus: alle inkomsten komen van werkacties en zeker niet van schenkingen van de leden van LCD!

De club en de genoemde instellingen verheugen zich echter ten zeerste omdat talloze verenigingen en andere service-clubs al vele jaren ook substantiële schenkingen en steun verlenen aan de projecten van LCD. Graag vernoemen we bijzonder de Rotary-club Diest -die dit jaar ook 50 jaar bestaat- en het Trainingscentrum voor Parachutisten te Schaffen. 

Wel is het zo dat naast enkele vakdeskundigen het voornamelijk Lions zijn die in de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van de vzw’s, die de instellingen beheren, zetelen. Zo zetelen ook meerdere Lions in het beheer van ‘Entiris’, de beschutte werkplaatsen. Ook is het zo dat een groot aandeel van de werkingskosten van die instellingen (vooral personeel) door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd worden.

Lions Club Diest is er fier op omdat een relatief kleine club uit een provinciestad er toch maar in slaagt al tientallen jaren instellingen voor personen met een mentale beperking en anderen te realiseren waaraan er in de streek grote behoefte blijft. De club ervaart daar van de mensen en verenigingen uit onze streek veel respect voor en houdt er zelf aan haar acties, clubleven en werking zo transparant mogelijk aan de bevolking te tonen.

EEN OVERZICHT VAN DE DOOR ONS GESTEUNDE WERKEN

De Bremberg: een School voor Buitengewoon Onderwijs, waar het allemaal mee begon. In 1963 stelden de leden van Lions Club Diest zich persoonlijk borg voor de aankoop van een eerste houten klas. Nadien volgden er nog verschillende.


In 1991 waren die houten gebouwen versleten en onaangepast. Daarom werd de moedige beslissing genomen een nieuw –stenen- gebouw te zetten op de huidige locatie. Kostprijs: 1.6 miljoen euro en de staat betaalde enkel een deel van de interest van de lening terug. De afbetalingen lopen nog tot in 2018 en gebeuren door besparingen op de werkingskosten en vooral met de opbrengst van akties die Lions Club Diest organiseert.

In 2004 werd een nieuwe vleugel bijgebouwd, maar toen wij de toestemming kregen om dat bij te bouwen, was die nieuwbouw reeds onvoldoende.

De school is voorzien voor ongeveer 140 leerlingen, maar elke dag volgen 180 kinderen bij ons les. In 2006 dienden wij een nieuw dossier in om de school te mogen uitbreiden. Nu worden lessen gegeven in houten containers en sparen wij voor ons deel van de financiering van die zeer noodzakelijke bijkomende derde vleugel.

Lions Club Diest financiert de noden van De Bremberg hoofdzakelijk door de inzameling van gebruikte kleding. Jaarlijks verzamelen en verkopen wij ongeveer 130.000 kilo!

Daarnaast ontvangt De Bremberg ook regelmatig legaten en duo-legaten.

Entiris is een maatwerkbedrijf (wij spreken niet meer van een ‘beschermde of beschutte werkplaats’) dat zich profileert als sociaal en economisch bedrijf in de provincies Vlaams Brabant en Antwerpen met vestigingen in Aarschot, Diest, Heist-op-den-Berg, Herent, Kampenhout, Kessel-Lo en Mechelen.

De sectoren waarin ze actief zijn variëren van verpakking, cleanroom & stofarme ruimte, industrie, groenzorg en houtbewerking tot home-decoratie, voeding, pharma en ook locatiewerk ter plaatse bij de klant. 

Entiris streeft naar een evenwicht tussen mens en werk. Het talent en competenties van de 1700 medewerkers zijn hierbij het uitgangspunt. Zonder dat u het weet koopt u waarschijnlijk regelmatig producten die bij Entiris zijn verwerkt of verpakt: batterijen, pralines, medisch materiaal… Ook in de groenzorg zijn zij reeds gestart zowel bij particulieren & ondernemingen als in verschillende gemeentes in de regio.

De werkplaats in Diest werd in 1967 opgericht door Lions Club Diest en enkele jaren later overgedragen aan Entiris.

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Daarnaast worden wij op dit ogenblik geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek in ons dagcentrum aan de Speelhofstraat. Door de uitbreiding van het centrale gebouw hebben wij financieel niet de mogelijkheid om een nieuw dagcentrum te bouwen en een maandenlange zoektocht naar een bestaand gebouw in de omgeving heeft nog niets opgeleverd. Voor dit nieuwe dagcentrum kunnen wij niet meer rekenen op bouwsubsidies van de overheid.

Groenhoef ondersteunt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel op medisch en sociaal vlak en op het gebied van verzorging. In Groenhoef is zowel wonen (16 plaatsen), dagbesteding (6 plaatsen) en kortverblijf (1 plaats) mogelijk. Bij de opening in 2014 waren er
53 kandidaten voor de 16 studio’s! Dit bewijst de grote behoefte aan dergelijke voorzieningen. 

Voor de realisatie van dit project gingen wij een grote lening aan. De 5 Lions Clubs uit de regio (AarschotDiestSint-Joris-WingeSint-Pieters-RodeAarschot – Parel van het Hageland) werken samen om de afbetaling van deze lening mogelijk te maken. 

De toekomst

Groenhoef en de uitbreiding van Home Martine Van Camp zijn de laatste realisaties waarvoor de overheid via het VIPA rechtstreeks steun verleent. In de toekomst zal de werking van zorginstellingen niet meer rechtstreeks gesubsidieerd worden door de overheid. Het zal de zorggebruiker zelf zijn die een budget voor de inkoop van zorg ter beschikking krijgt. Principieel is daar zeker iets voor te zeggen: de zorggebruiker kan vrij kiezen waar hij gaat aankloppen voor welke zorg.

Ook de kosten voor infrastructuur zullen gedragen moeten worden door de zorggebruiker zelf.